Manuel Dimech pt 1

Triq Manwel Dimech

Manuel Dimech Street

 

1. Daħla

1. Introduction

 

Manuel Dimech

 

 

 

Triq Manwel Dimech bla dubju ta' xejn hija waħda mill-itwal toroq f'Tas-Sliema għaliex mix-Xatt twasslek għall-inħawi tal-Balluta. Minn dejjem kienet arterja prinċipali tat-traffiku. Għal ħafna raġunijiet, din it-triq tinqasam f'żewġ partijiet, il-parti li twasslek mill-għassa (tal-pulizija) sax-Xatt, u l-oħra mill-għassa sal-Balluta.

 

Manuel Dimech Street is one of the longest roads in Sliema, stretching across the peninsula from The Strand, right up to the centre and back down to Balluta. Consequently this makes it one of the major roads in this town. In view of its length, this road is conveniently divided into two parts, the first leading from the strand right up the hill to the police station, and the other part extends from the police station downhill to Balluta Bay.

 

 


2. Il-Prinċep ta' Wales

2. The Prince of Wales

 Prince Edward(source : Wikipedia) 

Sewwa sew fejn jingħaqdu dawn il-żewg partijiet, f'salib it-toroq ma' Triq Rudolfu, għadna naraw irħama li tfakkar il-jum 6 ta' Ġunju 1862 meta l-Prinċep ta' Wales, li kien Malta f'dak iż-żmien, inawgura din it-triq mibnija fuq disinn tal-Perit Emmanuel Luigi Galizia (1830-1907) (Schiavone M. J., 2009). Għal din ir-raġuni issemmiet għal dan is-sovran, li l-Prinċep Albert Edward (1841-1910), Prinċep ta' Wales, li mbagħad laħaq ir-Re Dwardu VII ta' l-Ingilterra f'l-1902 (Edward VII of the United Kingdom, 2010). Iżda tard fis-snin 70 din it-triq issemiet għal Manwel Dimech, persunaġġ li ser jissemma aktar 'il quddiem.

Right at the centre of Manuel Dimech, at the point where it intersects with Rudolph Street, one finds a commemorative plaque showing the date "6th June 1862". This is the date when the then Prince of Wales, Prince Albert Edward (1841-1910), who happened to be visiting the Islands, inaugurated this road. In fact the road was originally named "Prince of Wales" after this sovereign, who later became King Edward VII of England in 1902(Edward VII of the United Kingdom, 2010). However, in the late 1970's  the road was renamed "Manuel Dimech" after a prominent person who lived in the road, earlier during the last century. It is worth mentioning that the Architect Emmanuel Luigi Galizia (1830-1907) (Schiavone M. J., 2009) was behind the designing of this street.

 


 

 

3. Il-Kummerċ

3. Commercial Activity

manuel dimech

Lejn nofs is-seklu 20, din it-triq kienet ċentru ta' kummerċ billi fiha kien hemm għadd ġmielhom ta' ħwienet, wieħed imiss ma' l-ieħor. Kienu ħwienet ta' kull ġeneru bħal tal-ħwejjeg, taż-żraben, ta' l-arloġġi, tal-ġugarelli, tal-merċa, tax-xorb, parrukkiera, skrapan, ħajjata......f'kelma waħda fi Triq Prince of Wales kont issib minn kollox.

 

Bosta minn dawn il-ħwienet kienu magħrufa mhux biss f'Tas-Sliema iżda ma' Malta kollha. Fosthom kien hemm 'Bradford House' li kienu jispeċjalizzaw fil-ħwejjeg, Cortis tal-kotba, Tony's Hairdressers, Diomede Azzopardi,  department stores kbar kantuniera ma' Triq Santa Marija, Coleiro ta' l-inbejjed,  Grech and Hicks li kellhom fabbrika taż-żraben ftit 'il fuq minn Strada San Domenico. Ma' dawn insemmu t-tliet fotografi ta' din it-triq li kienu magħrufa sewwa; Regent Studio, Vella's Studio u Stafrace.

 

 manuel dimech str

In the middle of the 20th century, this road was heavily commercialised. One could find all types of shops selling clothes, shoes, clocks, merchandise, alcohol together with hairdressers, tailors, shoe repairers. In other words, Prince of Wales was like the modern Republic Street in Valletta. One could also find locally renowned outlets such as  Bradford House,  a boutique , Cortis book store, Tony's Hairdressers, Diomede Azzopardi a large department store corner with St Mary Street,  Coleiro wine shop, Grech and Hicks a shoe shop which fabricated its own shoes in St Dominic Street. There were also three well known photographers in this street, namely Regent Studio, Vella's Studio and Stafrace.

 manuel dimech


4. Borg's Collonial Store

(Credits. Mr Gorg Borg)

 

 Borg's storeborgs historic 3

(Credit/Ħajr Mr Gorg Borg)

L-aġent Pawlu Bonnici ħa l-inizzjattiva u ħeġġeġ lil wieħed mill-impjegati tiegħu, Karmenu Borg, biex jiftaħ in-negozju tiegħu, dan wara li fl-għoxrinijiet, Karmenu akkwista  ħanut fi Triq il-Prinċep ta' Wales. Il-ħanut issemma "Borg's Colonial Store" u hekk għadu magħruf sa llum mir-residenti anzjani tal-madwar. Ta' erbatax il-sena, iben Karmenu, Ġorġ, mar jgħin lil missieru, u wara ħa n-negozju f'idejh sa ma rtira fl-2001. Apparti l-klijenti tal-madwar, dan il-ħanut kien familjari mas-servizzi. Karmenu u Ġorġ kienu jwaslu ix-xirja lill-familji tas-servizzi Ingliżi, parruċċani tagħhom, permezz ta' Ford V8, fl-inħawi ta' Tas-Sliema, Gżira u fil-Barracks ta' St. Andrews. Illum dan il-ħanut, li għad għandu l-vetrina oriġinali, qed jintuża għal negozju kemm xejn differenti minn dak ta' żmien Karmenu u Gorg, għalkemm il-vetrina originali inżammet tale quale.

 manuel dimech

After acquiring a shop in Prince of Wales Street in Sliema in the 1920's, Karmenu Borg was helped by his former employer, Pawlu Bonnici  to start his own business. The shop, which was subsequently named "Borg's  Colonial Store", and which is still referred to by that name by the older residents, used to sell groceries and food items.  After finishing school at the age of 14,  Karmenu's son, George, helped his father and later took up the business himself until the latter retired in 2001 at the age of 60.Apart from the local clients, Karmenu and his son used to cater for families of British service men by delivering their orders to their residences in Sliema, Gzira and Saint  Andrews Barracks by means of a Ford V8. Today, the shop is still used as a commercial outlet, however with a different business. Nevertheless it still retains it original wooden shopwindow.

 borgs historic 1

(Credit/Ħajr Mr  Gorg Borg)

borgs historic 2 

 Gorg u Karmenu Borg

(Credit/Ħajr Mr Gorg Borg)

 


5. Nies Prominenti

5. Prominent residents

 

 

Dawn il-ħwienet kollha qatt ma tellfu lin-nies li kienu joqogħdu f'din it-triq. Fosthom, kien hemm Dun Ġużepp Borg li kien joqgħod fid-dar numru 38. Dan kien qassis Għargħuri iżda għex u miet Tas-Sliema. Ftit 'l isfel kien joqgħod Dun Ġużepp Mizzi, qarib ta' Enrico Mizzi, li kien latinista tajjeb.

  

Amidst all this commercial activity,  one finds a number of prominent people who resided in this street. One of them is Dun Guzepp Borg a Diocese priest from Gharghur who lived and died in Sliema. He lived in number 38. Dun Guzepp Mizzi, a well known Latinist and a relative of Enrico Mizzi lived further down the road.


 

6. Monsignor Ġużeppi Lupi

Mons Lupi

Ma' dawn insemmu lil Monsinjur Ġużeppi Lupi (1914-2000) li twieled għex u miet fid-dar numru 60. Dan għamel xi żmien jieħu ħsieb il-Knisja iddedikata lill-Madonna tal-Grazzja magħrufa bħal l-knisja ż-żgħira faċċata tal-Knisja parrokkjali ta' Stella Maris. Monsinjur Lupi studja fl-Universita' Rjali ta' Malta u wara li ġie ordnat qassis studja l-filosofija fl-Universita Gregorjana f'Ruma. Serva bħala prefett fis-Seminarju, l-Furjana, president tal-Kummissjoni Liturġika ta' Malta u lecturer  fil-fakulta' tat-teoloġija. Ingħata diversi ħatriet u rikonoxximenti għas-servizz li ta lill-Knisja. Kien awtur ta' diversi kotba u kien ukoll responsabbli li jaqleb għall-Malti il-kotba liturġici wara ir-riformi liturġiċi li ġab miegħu il-Kunsill Vatikan it-tieni.

Monsignor Guzeppi Lupi (1914-2000) was born, lived and died in house number 60. For some time he used to look after the little chapel dedicated to Our Lady of Grace found  opposite Stella Maris Parish Church. Monsignor Lupi studied in the Royal university of Malta and then continued his studies in philosophy at the Gregorian University in Rome after his ordination as a priest. He served as the prefect of the Seminary in Floriana (today the Archbishop's Curia). He was also the president of the Liturgical Commission of Malta and a lecturer in the faculty of Theology. He was recognised for his service to the local church. An author of various books, Monsignor Lupi was also responsible for the translation into Maltese of all the liturgical books which was required as part of the church's reform after the second Vatican Council.

 Tal-Grazzja(source:www.mepa.org.mt)


 7. Monsignor Carmelo Xuereb

Mons Xuereb

(source: http://www.vol.net.mt/medialink/news/portal.asp?module=article&t=a&aid=3118&cid=19)

F'Dar kbira  li tinsab bejn l-għassa u Triq Guże Ellul Mercer kien joqgħod Monsinjur Carmelo Xuereb (1916-2005), Vigarju Ġenerali Emeritus. Imwieled Għawdex, serva bħala kappillan u arċipriet f'diversi parroċċi f'Malta. Ma' l-Arċisqof Gonzi  kien strumentali fil-bini ta' knisja ġdida fil-Kalkara. Okkupa diversi karigi f'kumitati u awtoritajiet kemm tal-Knisja kif ukoll ta' l-istat.

Monsignor Carmelo Xuereb (1916-2005), Vicar General Emeritus, used to live in a large house found between Guze Ellul Mercer Street and the police station.He was born in Gozo, however served as a chaplain in various parishes in Malta. With the then Archbishop of Malta, mikiel Gonzi, he was instrumental in the the building of the new church in Kalkara. He occupied prime positions in various church and state committees and authorities.

Man Dim 2


8. Monsignor Gorg Caruana

 

Manuel Dimech str

Fil-bini fejn illum tinsab il-posta, kien twieled Monsinjur Ġorġ Caruana (1882-1951), li kien Isqof f'diversi pajjiżi fl-Amerika Latina u li serva ukoll fil-Korp Diplomatiku bħal Nunzju Appostoliku.  Għamel xogħol missjonarju fil-Filippini waqt li kien qed jaqdi d-dmirijiet tiegħu bħala segretarju tad-Delegat Appostoliku. Huwa kien kappillan  fi Queens, l-Amerika. Fl-ewwel gwerra dinija ingħaqad mal-Armata Amerikana bhala chaplain u serva fil-Panama, Canal Zone u Puerto Rico. Wara l-gwerra ħadem ma' l-immigranti Maltin fi New York. Wara li rtira  mar New York fejn miet.

  

The building which today houses the local post office was the birth place of Monsignor Gorg Caruana (1882 -1951), a bishop in a number of South American countries, who also served as an Appostolic Nunzio in the Diplomatic Corp. He worked in the Philipines as a missioner whilst occupying the post as the secretary of the Apostolic Delegae. He was also a chaplain in Queens, USA and also served as a chaplain in the Amarican army during the first world war, where he was deployed to panama, Canal Zon and Puerto Rico. Following the war, he worked amongst the Maltese immigrating to America, and after his retirement he returned to New York until his demise.


9. Villa Bonici

Ara rapport li jeżisti fuq dan is-sit billi tagħfas fuq il-links li ġejjin;

 

Feature about this building can be viewed through the following links;

Rapport iddettaljat/ Detailed report - 1el Parti  & 2ni Parti

Verżjoni fil-Qosor/Abridged version

 


 

10 Bertram Camilleri

Bertram Camilleri kien accountant. Kien jaħdem ma' kumpanija privata bħala accountant kif ukoll bħala direttur. Waqqaf il-Crown Cold Stores Ltd fl-1946.

 

Fil-karriera politika tiegħu, serva bħala segretarju finanzjarju tal-Partit Laburista wara it-tieni gwerra dinjija kif ukoll amminstatur ta' gazzetta li kellu l-istess partit. Huwa kien elett mat-tieni elezzjoni li kkontesta u serva bħala Ministru ta' l-Agrikoltura, Sajd, Industrija u Kummerċ. Irreżenja  minn din il-kariga f'Mejju tal-1950. Kien wieħed mill-membri parlamentarji li ta' sapport lil Pawlu Boffa. Camilleri kien ukoll wieħed mill-medjaturi bejn Boffa u Mintoff biex jerġa' jgħaqqad il-Partit Laburista, imma meta Boffa waqqaf partit ġdid, il-Malta Workers' Party(MWP), Camillieri kkontesta l-elezzjoni mal-Partit Laburista, imma ma kienx elett.

 

Camilleri huwa deskritt bħal persuna riservata u siniera, espert fil-matematika u fl-Accountancy. Ħaddan idejat liberali.

 

An accountant by profession, Camilleri was employed as an accountant in a private company and to become its director at a later stage. He founded the Crown Cold Stores Ltd in 1946.

 

In his political life he occupied the post of financial secretary of the Malta Labour Party after WW2 and was also the administrator of the party's news paper. He served as the Minister of Agriculture, Fisheries, Industry and Commerce after being elected as a member of parliament in the second general election which he contested. He gave his support to Prime Minister Boffa and was a mediator between Boffa and Mintoff, during the party's internal turmoil. Notwithstanding this, when Boffa started his own party, i.e. Malta Worker's party (MWP), Camilleri contested the general election with the Labour party, however was not elected.

 

Camilleri was reserved but sincere in personality, extreemly knoweledgable in mathematics and accontance. He practiced liberal idiology.


 11. Guże Cardona

Guze Cardona

Imwieled Ħal-Qormi, mar jgħix fi Triq Manuel Dimech wara li żżewweġ, u baqa' jgħix hemm sa ma miet fl-1988. Fis-sena 1964 iggradwa fil-lingwa Maltija, u għamel Master Degree f'l-1967 f'l-Universita Rjali ta' Malta. Wara dan ingħata scholarship għal sena mid-Darwin University College u speċjalizza fi studji  semitiċi. Impressjonata bl-abilitajiet tiegħu, l-Universita ta' Cambridge offrietlu li jagħmel id-dottorat hemm, iżda minħabba li d-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni f'Malta talbitu jirritorna lura lejn pajjiżu u jkompli jgħallem, ma setax jaċċetta din l-offerta'.

 

Fil-karriera tiegħu bħala għalliem, għallem f'diversi skejjel u kulleġġi, fosthom fil-kulleġġ ta' St Michael u Mater Admirabilis u fl-Universita' ta' Malta. Kien ukoll kap ta' l-iskejjel statali tal-Gżira u B'Kara fejn niseġ imħabba u kunfidenza fl-istudenti tiegħu għal-lingwa Maltija. Huwa kien membru tal-Għaqda tal-Malti bejn l-1945 u 1947, u serva bħal viċi president ta' l-istess għaqda  bejn l-1963 u l-1973. Kien ukoll membru tal-Akkademja tal -Malti fl-1960 u segretarju tagħha  bejn l-1960 u 1963. Guże Cardona ta ukoll kontribut siewi lill-letteratura Maltija  b'diversi kitbiet, novelli, biografiji u oratorji,  kif ukoll studju profond dwar ħajjet u ħidmet Dun Karm Psaila. (Schiavone, 2009)

 

 

Guze Cardona (1922 - 1988) born in Qormi, moved to Manuel Dimech Street  after his marriage and remained there until  his demise in 1988. After graduating in Maltese in 1964 and obtained a Master degree in 1967 at the Royal University of Malta, he was awarded a one year scholarship in Semitic Studies by the Darwin University College.  Following this he was offered another scholarship to read a PhD at Cambridge University. However he had to turn down this latter proposal after he was asked by the Education Department to return to Malta and resume his duties as a teacher.

 

He taught in a number of schools and training colleges , namely St Michael's Training College, Mater Admirabilis Training College and the University of Malta. He was also head at Gzira and B'Kara Government Secondary Schools. During his teaching career, he inspired love and confidence for Maltese in his students.  His occupied a public relation position with the Għaqda tal-Malti (1945-1947) as well as its vice-president (1963-1973). Guze Cardona  was also accepted as a member of the Akkademja tal-Malti  in 1960 and appointed a secretary between 1960 and 1963. He also contributed to Maltese literature by means of numerous   biographies, novels, articles and oratories. He also made an intensive study on the life and works of Dun Karm Psaila, the national Poet (Schiavone, 2009).                               

 Ref:

Qormi San Ġorg Primary School. (2010, June). Retrieved September 21, 2010, from Saint Ignatius College: http://schoolnet.gov.mt/qormisg/ourschool.html

 


 12 Reggie Miller

Reggie Miller

source: http://www.xarabank.com/index.php?id=25&lid=1

Reggie Miller twieled f'tas-Sliema u kien joqgħod fi-Triq Manuel Dimech. Ta' 19 -il sena daħal jahdem bħala skrivan mat-tarzna fejn avvanza sa ma laħaq senior clerk fis- Senior Naval Stores Officer Dept. Hawn ħaddan l-ewwel prinċipji trejdunistiċi. Minn hawn bdiet il-karriera trejdunistika tiegħu l-ewwel bħala segretarju  tas-CSCA (Civil Service Clerical Association) f'Malta. Kien ukoll protagonista fit-twaqqif tal-General Workers Union fl-1942. Ġie onorat  mil-gvern Ingliż għas-servizz trejdunjonistku tieghu fl-1962. Apparti mis-sehem tiegħu fil-Unions Maltin, serva f'kumitati tal-gvern, kif ukoll kien mibgħut fuq xogħol barra minn xtutna mill-International Confederation of Free Trade Unions.  Serva wkoll bħal segretarju ma' l-Assemblea Nazzjonali,  kif ukoll editur ta' gazzetta.  Miller kien tilef l-unika tifla li kellu waqt attakk ta' l-għadu fit-tieni gwerra dinjija. Illum huwa meqjus bħala l-Missier tat-trade unions Maltin. Huwa miet Londra fl-1970. (Schiavone, 2009)

 

 

At the age of 19, the Sliema born Reggie Miller started his working life as a clerk in the Malta Ship Yard. He was later appointed to a senior clerk with the Senior Naval Store Officer Dept., where his career in trade unionism commenced, as a secretary of the CSCA (Civil Service Clerical Association). He was one of the co-founders of the General Workers Union (GWU) in 1942. The British Government first honoured him for his sterling service in trade unionism in 1962. He also served in various government committees and worked for the International Confederation of Free Trade Unions in various countries.  He was the secretary of the National Assembly and an editor of a local newspaper. He is today considered as the father of local trade unions.(Schiavone, 2009)

 

He lost his only daughter in World War 2 during an air raid and died in London in 1970. Reggie miller lived in Manuel Dimech Street.

 


 

Referenzi/References

 

 

 

Edward VII of the United Kingdom. (25 ta' September 2010). Instab mill-ġdid 27 ta' September 2010, minn Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_VII_of_the_United_Kingdom

(2009). Galizia , E. L., Schiavone, F.M.J. , Dictionary of Maltese Biograp Malta: PIN.

Il-Knisja tal-Madonna Tal-Grazzja sive Il-Knisja z-Zghira. Instab mill-ġdid 29 ta, novembru 2010, minn http://www.stellamarissliema.com/Stella maris 2006/artikli knisja.htm